Marknadskommentar
Augusti 2021
”Totalt sett ser tillväxten i världsekonomin ut att hålla en fortsatt god marschfart, räntenivån är låg och riskviljan verkar intakt – något som ger stöd till avkastningsmöjligheterna”

Christian Lie, chefsstrateg Formuesforvaltning

Sju raka månader för aktiemarknaderna

Trots en pytteliten andningspaus mitt i månaden slutade augusti med positiv utveckling för de stora regionala aktiemarknaderna. Sedan 1994 har det bara hänt fem gånger tidigare att globala aktier har stigit sju månader eller mer i rad. Trots utmaningar kopplat till ökad smitta i många länder har antalet sjukhusinläggningar och dödsfall varit lägre än under 2020, främst tack vare utrullningen av vaccinet. Även om många ekonomiska nyckeltal helt korrekt har visat svaghetstecken, ser vi fortfarande en god utveckling i tjänste- och industrisektorn globalt, med USA och Europa i förarsätet. Kinesisk ekonomi är inne i en utmanande period till följd av ingrepp från myndigheterna i flera sektorer, ökade politiska insatser för utjämning av ekonomiska ojämlikheter och stränga åtgärder för att begränsa smitta. Att smittsituationen i Kina nu ser ut att vara under kontroll ger, tillsammans med en något högre kredittillväxt, hopp om en positiv vändpunkt under hösten.

Ännu än gång var den amerikanska centralbanken i fokus. Federal Reserve (Fed) styr penningpolitiken utifrån utvecklingen på arbetsmarknaden och inflationen. Eftersom inflationen för närvarande ligger väl över målsättningen och arbetsmarknaden är på väg mot en normalisering räknar marknadsaktörerna med en nedtrappning av Feds stödköp på obligationsmarknaden för att hålla räntenivån nere. Signalen från centralbanken är att de tror att ökningen av prisnivån kommer att vara tillfällig och att arbetsmarknaden ännu inte riktigt kan friskförklaras. Även om ett minskat stödköp kan tvinga upp marknadsräntorna bidrog uttalandet till att världens viktigaste ränta på den amerikanska tioåriga statsobligationen bara steg från 1,2 till 1,3 procent under månaden.

Totalt sett ser tillväxten i världsekonomin ut att hålla en fortsatt god marschfart, räntenivån är låg och riskviljan verkar intakt – något som ger stöd till avkastningsmöjligheterna. De största hoten för närvarande ser ut att vara nya virusmutationer och högre prisökning än centralbankerna räknar med, vilket återigen kan leda till stigande marknadsräntor och oro på finansmarknaderna. Vi bör också ha i bakhuvudet att när saker och ting har gått bra länge och förväntningarna är optimistiska ökar också känsligheten för besvikelser.

Höjdpunkter augusti 2021

2,8 % Globalt aktieindex (SEK)
0,3 % Svenskt aktieindex (SEK)
-0,2 % Globalt obligationsindex
-0,2 % Svenskt obligationsindex
Marknad & Investering / Webbinarium

Marknadsläge 16 september

Hur ser den ekonomiska återhämtningen ut just nu – är den som väntat? Hur stark är egentligen världsekonomin? Vad avslöjar det globala konjunkturläget om tillväxt och inflation? Hur länge ska vi räkna med rekordlåga räntor och hur kan lågränteläget påverka börs och företagsvinster? 

Läs mer
Nicolas Guttormsen, aktiechef:

”Solid men avtagande tillväxt i världsekonomin”

Aktiemarknaden i augusti

De globala aktieindexen fortsatte sin uppgång under augusti och markerade därmed den sjunde månaden i rad med uppgång. I lokal valuta slutade världsindexet MSCI ACWI upp 2,6 procent, främst drivet av amerikanska aktier som fortsatte att sätta nya toppnoteringar under månaden. Faktum är att 2021 har blivit ett rekordår vad gäller antalet dagliga toppnoteringar för S&P 500-indexet (53 nya rekord hittills i år). Den svenska kronan försvagades marginellt i augusti, vilket ökade avkastningen på globala investeringar mätt i svenska kronor. Mätt i SEK hamnade ovannämnda index på 2,8 procent.

Marknaden reagerade positivt på talet från den amerikanska centralbankschefen, Jerome Powell, trots att det signalerade en närstående nedtrappning av stödköpen. Utvecklingen av de amerikanska arbetsmarknadssiffrorna kommer att kunna avgöra hastigheten och omfånget av nedtrappningen, men viktigast för en förlängd uppgångsperiod är ändå att någon räntehöjning framöver inte förväntas förrän tidigast i slutet av 2022.

Trots en ökad global spridning av deltaviruset finns det få tecken på nervositet på marknaden just nu. Sentimentet är positivt, bolagsvärderingarna revideras fortsatt uppåt och volatiliteten är låg. Makrosiffror från USA, Europa och Storbritannien har också varit upplyftande under månaden, men det ser nu ut som att tillväxttakten är avtagande i de flesta regioner.

I lokal valuta utvecklade mogna marknader sig marginellt bättre än tillväxtmarknader i augusti, men hittills i år är skillnaden i avkastning över 15 procent till förmån för mogna marknader. Det är särskilt utvecklingen i Kina som har tyngt tillväxtmarknaderna i år. Kinesiska myndigheter fortsatte sin pågående reglering av olika branscher under augusti, vilket ännu en gång la sordin på sentimentet och avkastningen. Myndigheterna la också fram en ny femårsplan för regleringar av stora delar av ekonomin, med huvudfokus på nationell säkerhet, teknisk innovation och åtgärder för att motverka monopol. Nyheten togs faktiskt emot positivt, då den för första gången ger en inblick i myndigheternas planer som annars inte har varit så transparenta.

På sektornivå blev råvaror och energi de svagaste i världsindexet under augusti, medan finans, elförsörjning, kommunikation och it blev de bästa. Tillväxtföretag utvecklade sig återigen bättre än värdeföretag och har efter uppgången i augusti nu gått förbi värdeaktier hittills i år.

Stockholmsbörsen avslutade också på topp i augusti, men bara med 0,3 procent. De största positiva bidragen i indexet kom från Nibe, EQT, Hexagon och Ericsson, medan Evolution, Volvo, Investor och Boliden drog ner mest. Hittills i år är Stockholmsbörsen bland de bästa i världen med en uppgång på nästan 30 procent.

Aktiemarknaden i figurer

Eric Heitmann, räntechef:

”Inflationen är, och blir, avgörande för ränteutvecklingen framöver”

Räntemarknaden i augusti

Augusti blev återigen en månad där vi upplevde goda avkastningsresultat i flera av de olika räntekategorierna. Samtidigt uppnådde vi en relativ meravkastning då lösningarna har underviktad duration, och vi såg ökningar i statsräntor på global basis. Statsräntorna steg både i Europa och USA under augusti månad. I Europaregionen kunde vi se att räntekurvan blev brantare då de korta räntorna steg mindre än de långa statsräntorna. Den 10-åriga europeiska statsräntan steg med 0,08 procentenheter till -0,38 procent, medan motsvarande ränta i USA föll med 0,09 procentenheter och gick ned till 1,31 procent. Som ett resultat var både USA och Europa regioner som upplevde marginellt negativ absolutavkastning under månaden. Kredit av god kvalitet gick svagast medan vi såg en något starkare utveckling inom kredit av lägre kvalitet. Detta beror främst på större fall i kreditpåslag inom högräntor än för emittenter med hög kreditvärdighet samt lägre durationseffekt beroende på kortare löptid för högränteobligationer. Spridningen av covid-19 verkar fortsätta både globalt och delvis i Sverige. Asien noterade svagast avkastning, till största delen beroende på utvecklingen av deltavarianten och av att det finns indikationer på att några av de brett använda vaccinerna är mindre effektiva än de vaccin som ges i väst. I augusti höll Fed sitt årliga Jackson Hole-symposium. Trots att marknaden var nervös för möjliga signaler på att Feds stödköp av obligationer skulle tas bort, signalerade Fed att man inte hade bråttom med att avsluta stödköpen pga. både avtagande ekonomisk utveckling och en inflation under kontroll. Samtidigt visar data fortsatt en sund ekonomisk expansion, något som också bidrog till stigande globala räntor under månaden.

Den minst riskkänsliga delen av räntemarknaden hade en svag månad, där ett globalt ränteindex bestående av både stats- och företagsobligationer (Barclays Global Agg) föll med 0,21 procent i värde. Detta kan främst tillskrivas svagare avkastning i USA och Europa som upplevde negativa durationseffekter, medan Asien bidrog positivt med positiva durationseffekter. Den mer riskkänsliga delen av marknaden gav en högre avkastning med ett index bestående av globala högränteobligationer (Barclays Global High Yield) som gick upp 0,75 procent den här månaden. USA och Europa bidrog positivt, medan särskilt tillväxtmarknaderna gav ett relativt sett starkare bidrag denna månad inom kredit av lägre kvalitet. Detta på grund av både att räntorna steg relativt sett mindre och kreditpåslagen föll mer här än i USA och Europa. I Sverige och Norge upplevde man på marknaden för god kreditkvalitet också stigande statsräntor och svagt fallande kreditpåslag i augusti, vilket resulterade i negativ avkastning för augustimånaden. Däremot fick man både i Sverige och Norge positiva avkastningssiffror för månaden inom marknaden för längre kreditkvalitet – detta beror generellt på kortare duration på den svenska/norska kreditmarknaden (stigande räntor slår mindre negativt) och kreditpåslagen var relativt oförändrade i bägge länderna.

Räntemarknaden i figurer