Marknadskommentar
September 2021
”Svagaste månaden sedan mars 2020”

Christian Lie, chefsstrateg Formuesforvaltning

”Månaden präglades av svagare makroekonomisk utveckling än förväntat”

September blev en påminnelse om att värdeutvecklingen på finansmarknaden svänger, och då inte bara i stigande riktning. Efter sju raka månader med positiv avkastning föll globala aktier fyra procent, den svagaste månadsavkastningen sedan mars 2020. I motsats till många tidigare perioder med fallande riskvilja på aktiemarknaderna, föll också obligationskurserna på grund av stigande marknadsräntor. MSCI World All Countries-indexet har de senaste tolv månaderna fortsatt upp 26 procent mätt i dollar och 25 procent mätt i svenska kronor.

Månaden präglades av svagare makroekonomisk utveckling än förväntat, samtidigt som inflationstalen var högre än väntat. Detta bidrog till oro för stagflation, en ekonomisk situation där ekonomin försvagas samtidigt som inflationen stiger. Tydliga signaler från den amerikanska centralbanken om en nära förestående nedtrappning av obligationsköpen på 120 miljarder dollar i månaden och räntehöjningar i flera andra länder blev en bekräftelse på att penningpolitiken håller på att ändras från medvind till eventuell motvind. Osäkerhet kring ränte- och inflationsutvecklingen förstärktes av befintliga flaskhalsar i globala värdekedjor, stigande priser på insatsfaktorer i allmänhet och energipriser i synnerhet. Hittills i år har oljepriset stigit med 50 procent och priset på kol och naturgas är upp 190 respektive 110 procent.

Amerikansk politik stod återigen i fokus med fastlåsta positioner knutet till höjningen av skuldtaket och Biden-administrationens finanspolitiska åtgärdspaket. Oenigheten är inte bara mellan republikaner och demokrater, utan också inom det demokratiska partiet. Den amerikanska finansministern har sagt att skuldtaket måste höjas innan 18 oktober.

Tillväxten i Kina var återigen svagare än i USA och Europa, även vad gäller utvecklingen på de respektive aktiemarknaderna. Osäkerheten har stigit kring Kina. Det beror både på myndigheternas ingrepp i många näringslivssektorer samt utmaningarna i fastighetssektorn i allmänhet och företaget Evergrande i synnerhet. Politikerna vill dämpa obalanser i ekonomin, fördela värdeskapandet på fler än de rikaste och begränsa spekulation och skulduppbyggnad. Myndigheterna har möjlighet att undvika en finanskris, men kommer troligen att hitta en balansgång som kan betyda lägre framtida kinesiskt tillväxtbidrag till den globala ekonomin. Trots detta är det fortsatt god utveckling i världsekonomin med inhämtningspotential både i industri- och servicebranscherna. Obligationsräntor säkerställer att marknadsaktörerna förväntar sig en låg räntenivå i många år framöver.

Höjdpunkter september 2021

-2,6 % Globalt aktieindex (SEK)
-5,6 % Svenskt aktieindex (SEK)
-0,8 % Globalt obligationsindex
-0,2 % Svenskt obligationsindex
Marknad & Investering / Webbinarium

Marknadsläge 14 oktober

Årets sista kvartal är här – men hur är stämningsläget i ekonomin? Vi bjöd in till ett webbinarium där Burenstam & Partners investeringschef Niclas Hiller gav oss en analys av marknadsläget.

Läs mer
Nicolas Guttormsen, aktiechef:

”Rädslan för smittoeffekter från den kinesiska ekonomin och osäkerheten kring ringarna på vattnet globalt sett präglade sentimentet i september”

Aktiemarknaden i september

I linje med historiska observationer blev september återigen en svag månad för aktiemarknader globalt. ”September-effekten” kallas ofta en marknadsanomali eftersom den inte kan knytas till några specifika nyheter eller händelser. Siffror från USA visar att S&P 500-indexet har fallit 0,5 procent i snitt alla septembermånader sedan 1950 och liknande anomalier har observerats på många globala marknader. Efter sju månader med uppgång slutade MSCI ACWI-indexet ned 3,6 procent i lokal valuta förra månaden, vilket var den största nedgången sedan mars i fjol. Denna gång saknas det inte förklaring till nedgången, vilket sätter den historiska anomalin lite på prov.

Trots några goda sommarmånader blev avkastningen för MSCI ACWI-indexet under tredje kvartalet negativt som helhet i lokal valuta. Den största nedgången kom mot slutet av månaden i takt med att den amerikanska tioåriga räntan ökade från ca 1,3 procent till över 1,5 procent. Det kan verka som att marknaden börjar bli osäker på om den amerikanska centralbanken får rätt i sina spådomar om övergående inflation. Makroekonomiska siffror har börjat att överraska på nedsidan och den starka tillväxten på företagsintäkter har toppat.

Oljepriset steg till över 80 dollar och gaspriserna har ökat till nya historiska toppnivåer, särskilt i Europa. Höjda priser på insatsfaktorer och leveransproblem har också medfört resultatvarning från flera industriföretag den senaste tiden. Dessutom är medvinden från finansmarknaden och penningpolitiska stimulanser på väg att avta. Den amerikanska centralbanken meddelade att de inom en snar framtid (kanske redan i november) kommer att börja minska sitt stödköpsprogram. De la också fram sina ränteprognoser för de kommande fem åren som överraskade marknaden.

Mycket av investerarnas fokus under tredje kvartalet har varit riktat mot Kina och den enorma lagstiftningspressen från myndigheterna inom en rad branscher. Indexet för tillväxtmarknader är hittills i år bara upp 0,7 procent i lokal valuta, främst på grund av svag utveckling i Kina. Under senare tid har även en eventuell kollaps av fastighetsbolaget China Evergrande präglat nyhetsflödet. Rädslan för smittoeffekter från den kinesiska ekonomin och osäkerheten kring ringarna på vattnet globalt sett präglade sentimentet i september.

De nordiska marknaderna utvecklade sig också negativt i september. Undantaget var Norge som slutade plus tack vare stigande råvarupriser och uppgång i banksektorn.

Aktiemarknaden i figurer

Eric Heitmann, räntechef:

”Fortsatt ekonomisk tillväxt kombinerat med ökad inflation gör att vi fortfarande inte har en situation med stagflation.”

Räntemarknaden i september

September visade sig bli en månad med blandade avkastningsresultat, beroende på vilka räntekategorier man tittar på. Detta har också avspeglat sig i våra lösningar. Här uppnådde vi en relativ meravkastning då lösningarna har underviktad duration samtidigt som statsräntor ökade på global basis. Vi såg ökade statsräntor i alla tre huvudregioner i Europa, USA och Asien under september månad. I Europa steg den 10-åriga europeiska statsräntan med 0,18 procentenheter till -0,20 procent, medan motsvarande ränta i USA också steg med 0,18 procentenheter och slutade på 1,49 procent. Återigen blev både USA och Europa regioner som upplevde negativ absolutavkastning under månaden. Både kredit av god och lägre kvalitet gick också svagt under september. Detta berodde främst på ökade statsräntor samt ökningar i kreditpåslag inom högränta, medan kreditpåslag för investment grade föll marginellt. Ur ett marknadsperspektiv var den stora frågan under september om vilka smittoeffekter en eventuell konkurs för den kinesiska fastighetsgiganten Evergrande skulle få. Nu verkar marknadens uppfattning vara att myndigheterna kommer att klara av att hantera en omstrukturering av företaget utan större konsekvenser för det finansiella systemet. Uppgången i energipriser verkar driva upp inflationen, och även om det kan vara av kortsiktig natur finns det oro för att en högre inflationstakt ska bita sig fast. Dessutom är det fortsatt stora problem i de globala varutransporterna och tillsammans gör detta att det börjar dyka upp oro för en dämpning av den ekonomiska tillväxten.

Vi har dock fortsatt ekonomisk tillväxt och ökad inflation, vilket betyder att vi fortfarande inte har en situation med stagflation. Detta är något som alla centralbankschefer fruktar.

Den delen av räntemarknaden som kännetecknas av god kreditkvalitet hade återigen en svag månad. Det globala ränteindexet Barclays Global Agg bestående av både stats- och företagsobligationer föll med 0,94 procent i värde. Detta är främst ett resultat av svagare avkastning i USA/Europa/Asien som upplevde negativa bidrag från duration på grund av ökade statsräntor. Den mer riskkänsliga delen av marknaden gav också negativ avkastning – indexet Barclays Global High Yield bestående av globala högränteobligationer uppnådde en negativ avkastning på -0,75 procent den här månaden. Det som utmärker utvecklingen i september månad är att alla de stora regionerna USA, Europa och Asien/tillväxtmarknader bidrog negativt med ökade räntor och kreditpåslag – här gav särskilt tillväxtmarknaderna ett starkt negativt bidrag denna månad. I Norge och Sverige resulterade stigande statsräntor och svagt fallande kreditpåslag i negativ avkastning för kredit av god kvalitet under september månad. Däremot fick man både i Norge och Sverige positiva avkastningssiffror inom marknaden för lägre kreditkvalitet – detta beror generellt på kortare duration på den norska/svenska räntemarknaden (stigande räntor slår mindre negativt) och fallande kreditpåslag i bägge länderna.

Räntemarknaden i figurer