Vår vision är att ge våra kunder ett rikare liv

I vår vision finns ett ansvar för att bevara och utveckla de värden som betyder mest för våra kunder, också ett ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vårt uppdrag handlar därför om mer än att generera avkastning på förvaltat kapital. Vi har uppfyllt vår vision först när vi lyckas skapa ett värde för våra kunder, anställda och ägare som inte försämrar för samhället vi lever i idag, och inte påverkar möjligheterna för framtida generationer.

Burenstam & Partners verksamhet har ett klimatavtryck, dels genom det kapital vi förvaltar åt våra kunder, dels genom vår egen verksamhet. Genom att kombinera kunskap och handling ska vi göra vad vi kan för att reducera de klimatavtryck vi kan påverka. Med det vill vi bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, målen i Parisavtalet och visionen för Nordiska ministerrådet år 2030.

icon Hållbarhet hos Burenstam & Partners

“Allt vi gör ska vara mätbart, transparent och enkelt att förstå.”

Ledningen har ordet f-arrow
f-curve

Vår strategi för det kapital vi investerar

Alla investeringar har en miljö- och klimatpåverkan. Det gäller oavsett om en investering görs direkt i ett bolag, via en indexfond eller med aktiv förvaltning. Vårt löfte till våra kunder är att erbjuda en effektiv och ansvarsfull förvaltning som ger konkreta resultat inom hållbarhet.

Vi tror på en aktiv påverkan. När vi väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi därför noga med att förvaltarna har integrerat hållbarhet i sina investeringsbeslut. Vi följer löpande upp att de utvalda förvaltarna verkar ansvarsfullt, genomför strategin och bidrar till förväntade resultat.

Våra mål och åtgärder:

 • Reducera koldioxidavtrycket i våra kunders portföljer med minst 50 procent innan 2030.
 • Övervaka, följa upp och löpande kommunicera vårt hållbarhetsarbete mot FN:s hållbarhetsmål.
 • Erbjuda lösningar med låga koldioxidutsläpp till kunder som har intresse av och efterfrågar det. 

Hållbarhet i investeringsprocessen

Så följer vi upp hållbarhetsmålen

Aktiva fonder som erbjuds kunderna möter sina hållbarhetsmål framförallt genom en robust process för aktivt ägarskap. Vi har lång historik av att kräva att förvaltare av dessa fonder ska ha ett aktivt förhållande till hållbarhet och ha integrerat hållbarhet i sin förvaltningsprocess. Vi ser på följande kriterier:

 • Om förvaltaren är ansluten till PRI eller liknande nätverk och har delat information i linje med krav
 • Om förvaltaren har en hållbarhetsrating
 • Vilka hållbarhetsmål som hänsyntas av förvaltaren
 • Om förvaltaren ger data för koldioxidavtryck
 • Om förvaltaren har en hållbarhetspolicy och utarbetar hållbarhetsrapporter
 • Om hållbarhet är en integrerad eller separat del i förvaltarens utvärderingsprocess

Alla förvaltare följs upp i återkommande möten. Uppföljning av hållbarhet för aktiva fonder sker framförallt genom långsiktig påverkan i dialog med förvaltarna. Koncernen är som huvudregel en betydelsefull investerare i de fonder som väljs och har därför möjlighet att påverka och uppmuntra till positiva förändringar inom hållbarhet.

ESG-relaterade risker

Centralt för vår filosofi är en ansvarsfull och produktiv förvaltning. Sådan uppnås genom att maximera avkastning till minimal risk. Därför ser vi naturligt på hållbarhetsrisker i selektionsprocessen. Per idag finns dock stora skillnader i hur dessa risker hänsyntas och rapporteras. Rapportering av dessa risker är på väg att bli obligatorisk för förvaltare. Därför räknar vi med att snart kunna systematisera och bättre redovisa hur dessa risker hänsyntas i selektionen.

Investeringar som är direkt eller indirekt engagerade i framställning av fossila bränslen (olja och gas), primärt inom börsnoterade aktier och långsiktiga Private Equity-fonder, finns i begränsad omfattning i portföljerna. Dessa kan ha en negativ påverkan avseende klimatrisk. Under 2021 konkretiserar vi selektionskraven för val av aktiva fonder med hänsyn till hållbarhetsmål och -faktorer. Vi förväntar att kunna rapportera på negativa hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI) för en majoritet av de aktiva fonderna under 2022, eller så snart rapportering från de finansiella produkterna föreligger. Våra aktiva fonder täcker såväl UCITS som AIF-fonder. För AIF och icke-europeiska fonder väntas det ta längre tid innan vi får rapportering i linje med SFDR. Vår ambition är likafullt att uppnå tillfredsställande rapportering från alla förvaltare så snart som möjligt.

Särskilda preferenser kring hållbarhet

Våra kunders preferenser styr vilka produkter som rekommenderas av oss. Önskan om hur hållbarhet ska integreras i investeringar är därför en del av vår behovsanalys. När det finns särskilda hållbarhetsönskemål, till exempel kraftigt reducerat koldioxidavtryck, är rekommendationerna anpassade för att tillmötesgå dessa genom fonder vars huvudinriktning är hållbarhet. Dessa fonder förväntas vara klassificerade, enligt artikel 9, under SFDR under 2021. Vi förväntar oss kunna rapportera på negativa hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts) så snart rapportering från de finansiella produkterna föreligger.

Fortsatt arbete mot EUs regelverk innanför hållbarhet

Anpassning till nya förordningar innanför hållbarhet såsom Sustainable Finance Disclosure Regulation och Taxonomin är avhängigt av att krav förknippade med förordningarna blir mer kända. Vi kommer fortsätta uppdatera våra principer och riktlinjer i linje med detta under hela 2021.

Information gällande våra ersättningars koppling till hållbarhetsrisker

Burenstam & Partners betalar inte ut rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som genom sina arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Detta gör att vi bedömer att det inte heller finns några incitament till ökat risktagande i relation till våra identifierade hållbarhetsrisker (så som de behandlas i vår hållbarhetspolicy).

Rådgivare erhåller provisionsbaserad lön i förhållande till individuell måluppfyllnad baserad på kvantitativa och kvalitativa resultat. Inga av de kvalitativa eller kvantitativa målen är utformade på ett sådant sätt att de skulle uppmuntra medarbetaren till att göra avsteg från vår hållbarhetspolicy och andra styrdokument, utan fokuserar på andra parametrar som uppmuntrar till en god kundrelation.

Våra medarbetare som uppbär ersättning från Burenstam & Partners förväntas alla efterleva samtliga våra interna styrdokument, inklusive vår hållbarhetspolicy, som en del av det arbete de utför.

1 formue

Univers

Välja en aktiv förvaltningsform

Läs mer
2 formue

Utvärdering

Fokusera på ESG och hållbarhet

Läs mer
3 formue

Urval

Hitta globalt ledande förvaltare

Läs mer
4 formue

Portfölj

Bygga en effektiv och ansvarsfull portfölj

Läs mer
Ambitionen för Burenstam & Partners

Vi på Burenstam & Partners är medvetna om att vår verksamhet påverkar den miljö vi verkar inom. Vi vill därför, inom de områden vi kan, bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har även formulerat ett ambitiöst mål för att eliminera det klimatavtryck vår verksamhetsdrift har.

Våra mål och åtgärder:

 • Netto noll klimatavtryck innan 2025 (växthusgasstandard mätt av PWC)
 • Årlig rapportering av förbättringar i relation till FN:s hållbarhetsmål, med särskilt fokus på:
  - Mångfald
  - Jämlikhet
  - Innovation
  - Utbildning
 • Fortsatt samarbete med Partnership for Change

Vi vill minska avtrycket från vår verksamhet

Vi vill att hållbarhet ska vara en integrerad del av Burenstam & Partners dagliga verksamhet, och något som involverar våra anställda. Det tror vi är nyckeln till att uppnå vårt mål – att driften av vår verksamhet ska ge netto noll klimatavtryck innan 2025.

Vi kommer att mäta och följa upp både direkta och indirekta utsläpp vår verksamhet genererar – och ta ett aktivt ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

Så rapporterar vi

Investeringsportföljen

I Burenstam-appen kan du följa utvecklingen av din portföljs ESG-resultat och CO2-avtryck.

forume

Vad du kan förvänta
dig i appen:

 • ESG-data från MSCI för din portfölj
 • Se hur din portfölj presterar inom olika ESG-parametrar
 • Se din portföljs ESG-betyg i förhållande till jämförbara index
 • Vilket klimatavtryck din portfölj har.
formue formue formue

Önskar du träffa oss och lära dig mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få inspiration, bli uppdaterad och informerad. Registrera dig för vårt nyhetsbrev idag!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontaktformulär

Fyll i kontaktformuläret så återkommer en av våra rådgivare inom kort.

 • Genom att skicka in kontaktformuläret ger du ditt medgivande att motta nyhetsbrev eller annan relevant information av oss. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.