Burenstam & Partners Integritetspolicy

Burenstam & Partners är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta omfattar fysisk och elektronisk dokumentation, fotografier samt ljudupptagning.

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad 2018-05-18 i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) som är en EU-förordning.

Hur vi inhämtar personuppgifter

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar vid ett av våra event, lägger vi in dig som abonnent i våra e-post listor.
Personuppgifter samlas också in direkt ifrån dig i samband med att du träffar en av våra förmögenhetsrådgivare och går igenom din situation för att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt.

För att säkerställa bra kvalité av kunddata och regelefterlevnad i förhållande till lagen kan Burenstam & Partners komplettera inhämtade upplysningar från kunden med information från privata eller offentliga register.

Du har alltid full insyn i vad som finns lagrat om dig samt rätt att radera eller ändra felaktiga uppgifter. Du kan när som helst avanmäla dig från våra nyhetsbrev genom att följa länken i ett av de mejl vi skickat dig alternativ meddela oss på postmaster@burenstam.se .

Kunden

Burenstam & Partners AB inhämtar och behandlar personuppgifter från Kunden för att genomföra en lämplighetsbedömning och kundkännedom i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden för att kunna utöva Investeringsrådgivning samt ingå avtal om kundförhållande. Därmed kan det ibland vara aktuellt att lagra känsliga upplysningar om kunden som tex hälsa.

Investeringsrådgivning förutsätter att information inhämtas om Kundens finansiella placeringar, ekonomiska situation, personliga förhållanden, investeringsmål och riskvillighet. I övrigt lagras personuppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter på kunden.

All löpande kommunikation med Kunden, såväl e-post, mötesdokumentation och övriga noteringar kommer att lagras. Denna lagring är nödvändig enligt Lagen om värdepappersmarknaden för att säkra att eventuella ändringar i Kundens situation eller beslut för åtgärder dokumenteras.

Upplysningar som inhämtas sammanfattas i Kundens personliga Förmögenhetsplan som finns tillgänglig på Kundens personliga kundportal på www.minburenstam.se www.minburenstam.se

Hur vi behandlar personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i moderbolaget Formuesforvaltning AS som utför tjänster för Burenstam & Partners. I vissa fall är Burenstam & Partners också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassan.

Personuppgifter kan för angivna ändamål, inom ramen för gällande sekretessregler, ibland komma att lämnas ut till eller hämtas från andra bolag inom Formuesforvaltning-koncernen eller bolag som koncernen samarbetar med, t.ex. andra svenska eller utländska försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag, depåbanker, clearingorganisationer eller motsvarande.

Burenstam & Partners använder sig av externa IT-tjänster som kan behandla och lagra personuppgifter.

För dig som kund behandlar vi dina personuppgifter för att administrera kundförhållandet, orderhantering, kommunikation mellan dig och Burenstam & Partners, inbjudningar och marknadsföring samt fakturering.

Burenstam & Partners AB kan använda personupplysningar till analys för att förbättra tjänsteutbudet.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är baserat på Intresseavvägning i enlighet med förordningen artikel 6 nr.1 bokstav f.

Burenstam & Partners berättigade intresse är att genomföra lämplighetsbedömning och kundkännedom i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden för att kunna utöva Investeringsrådgivning, samt att dela med oss av information inom olika teman som vi tror kan vara av intresse för mottagaren.

För alla kunder ligger ett kundavtal till grund för hantering av personuppgifter samt rättslig förpliktelse (Lagen om värdepappersmarknaden” samt Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är baserat på Intresseavvägning i enlighet med förordningen artikel 6 nr.1 bokstav f.

Burenstam & Partners berättigade intresse är att genomföra lämplighetsbedömning i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden för att kunna utöva Investeringsrådgivning, samt att dela med oss av information inom olika teman som vi tror kan vara av intresse för mottagaren.

Tystnadsplikt

Anställda och företrädare för Burenstam & Partners har tystnadsplikt avseende den information som de mottar i förbindelse med kundförhållandet.
Tystnadsplikten avser inte upplysningar som är tillgängliga offentligt, upplysningar som krävs av domstol eller annan offentlig myndighet samt upplysningar som uppenbart inte är konfidentiella.

Cookies
På Burenstam & Partners använder vi följande cookies:

WordPress

En cookie inställd av WordPress för publiceringslösningar för att styra hur innehållet presenteras och behåller olika data för den aktuella användarsessionen.

Google Analytics

För att ge oss information och statistik om hur webbläsaren används kommer det att sättas upp en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager

För att spara information om händelser på hemsidan används bl.a. nämnt ovan Google Analytics samt Google Tag Manager där vi använder cookies.

Disqus

När du är inne på bloggen och läser ett blogginlägg kommer det att upprättas en cookie från kommentarsverktyget Disqus. Du kan läsa mer om hur informationen hanteras på deras hemsida om integritet https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Pardot

Pardot- cookien används till att registrera information om användaren på hemsidan på samma sätt som Google Analytics. När du registrerar dig på vår hemsida kommer vi med hjälp av Pardot-cookien enklare kunna ge dig relevant information vid dina besök på hemsidan.

Ljudupptagning

Vi vill göra dig uppmärksam på att Burenstam & Partners AB har ljudupptagning på alla telefonsamtal med kunder och potentiella kunder i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden. Ljudupptagningen kommer att lagras i minst tre år.

Samtalen kan lyssnas av i kontroller som genomförs av Compliance & Risk avdelningen eller annan utsedd funktion av Burenstam & Partners AB. Burenstam & Partners har skyldighet att lämna ifrån sig ljudupptagning eller annan dokumentation avseende kommunikation med kunden till offentliga myndigheter eller andra aktörer som kan kräva det i enlighet med lagen.

Mer information om ljudupptagning finns i våra allmänna avtalsvillkor.

Samtycke

När du registrerar dig för kommunikation via e-post från Burenstam & Partners samtycker du till att vi kan skicka dig information som vi anser kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst avanmäla dig genom att följa länken i ett av de mejl vi skickat dig alternativ meddela oss på postmaster@burenstam.se Vi raderat dig då genast från de utskick du önskar.

Du kan alltid begära ändring av Burenstam & Partners registrerade upplysningar om dig samt ta tillbaka ditt samtycke.

Lagring och radering av data

Burenstam & Partners behandlar personuppgifter om kunden så länge kunden har ett kundförhållande i vårt Salesforce CRM-system.

Vid avslut av kundförhållande lagras upplysningarna i tio år från det att sista produkten som Burenstam & Partners har givit råd om är avyttrad.

Därefter raderas eller anonymiseras personuppgifterna.

Rätt till åtkomst av personupplysningar

Kunden har tillgång till upplysningar registrerat på kundförhållandet på www.minburenstam.se och har också möjlighet att göra rättelse av eventuella fel. Det gör Kunden genom att ta kontakt med sin Förmögenhetsrådgivare.

Kunden har rätt till att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas av Burenstam & Partners samt övriga företag inom koncernen.

Förfrågan om underlag ska skickas till din förmögenhetsrådgivare.

Personuppgiftsombud

Burenstam & Partners har ett personuppgiftsombud som ser till att personuppgifter behandlas i enlighet med lagkrav samt interna riktlinjer. Personuppgiftsombudet kan kontaktas genom att skicka ett e-post till postmaster@burenstam.se

Eventuella klagomål i samband med hantering av personuppgifter ska rapporters till personuppgiftsombudet. Klagomål eller incidenter bör också rapporteras till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Upplysningsplikt

Kunden är införstådd med att Burenstam & Partners har till skyldighet att ge offentliga myndigheter alla relevanta upplysningar om kunden eller enskilda transaktioner.

Burenstam & Partners rapporterar behållningar och genomförda transaktioner på klientmedelskontot för förvaltarregistrerade innehav till Skatteverket. Det genomförs för att säkerställa att skatten blir korrekt för Burenstam & Partners kunder samt för att efterleva Inkomstskattelagen.

Önskar du träffa oss och lära dig mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få inspiration, bli uppdaterad och informerad. Registrera dig för vårt nyhetsbrev idag!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontaktformulär

Fyll i kontaktformuläret så återkommer en av våra rådgivare inom kort.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.