Burenstam & Partners Integritetspolicy

Burenstam & Partners är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Företagets fullständiga namn och kontaktinformation:

Formuesforvaltning AS
E-post: kommunikasjon@formue.no
Tlf: (+47) 24 12 44 00
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad 2020-09-01

Från dig i förbindelse med anmälningar och evenemang  

Vi mottar kontaktuppgifter från dig när du anmäler dig till nyhetsbrev, webinarie eller evenemang.  

Från dig i förbindelse med rådgivning, leveranser av tjänster och kommunikation 

Formuesforvaltning AS, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS och Burenstam & Partners AB härefter benämnt som Burenstam inhämtar och behandlar personupplysningar från dig för att genomföra passandebedömning och investeringsrådgivning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (MIFID II).

Vid förmedling av kapitalförsäkring tillhandahållen av Quilter International Ireland kommer Burenstam att behandla personuppgifter i samband med upprättande av ansökningshandlingarna. De personuppgifter som behandlas i detta sammanhang är namn, personnummer, adress samt finansiella uppgifter såsom bankkonto.

Helhetlig investeringsrådgivning förutsätter att det bland annat inhämtas information om dina finansiella placeringar, personliga förutsättningar, investeringsmål, din ekonomiska situation och riskvilja. 

All löpande kommunikation med dig, både e-post, mötesreferat och övriga noteringar kommer att dokumenteras. Dokumentationen är nödvändig i enlighet med regelverket kring värdepapper och investeringsrådgivning, och säkerställer att eventuella förändringar i din situation eller dina beslut är sparade. 

Du har möjlighet att ge besked om det är information i mötesreferat eller dyl. som du inte vill skall sparas. 

Upplysningarna som inhämtas kommer att sammanfattas i din personliga förmögenhetsplan som finns tillgänglig när du loggar in på kundportalen på burenstam.se eller i appen 

Från dig i förbindelse med användning av Burenstamappen  

Vi mottar personupplysningar från dig när du använder BurenstamappenAppen är tillgänglig för nedladdning för allmänheten och för användare som inte är i ett kundförhållande med Burenstam kommer det visas en demoversion. 

För att kunna använda Burenstamappen måste du ge tillgång till lite av funktionaliteten och informationen på din telefon. Nedanför ser du vilka tillåtelser som är nödvändiga för att använda appen: 

  • tverksanslutning – används för att kontrollera att enheten är kopplad till internet.  
  • Tillgång till enhet – för att spara och ladda ned PDF dokument. 

Följande tillåtelser kan ges (och tas tillbaka) vid användning av appen 

  • Face ID (ansiktsverifiering används för inloggning 
  • Touch ID (fingeravtryck används för inloggning 
  • Notiser – Används för att mota pushnotiser 

Burenstam inhämtar information om användning av appen för att säkerställa god funktionalitet och driftssäkerhet. Det inhämtas information om operativsystem, telefonmodell och gällande dina aktiviteter i Burenstamappen. 

Från dig i förbindelse med användning av kundportalen 

Vi mottar personupplysningar från dig när du är inloggad på kundportalen (via burenstam.se) Upplysningarna inhämtas för att kunna genomföra aktiv felsökning med användare av eventuella fel vid inloggning eller funktionalitet. Upplysningarna inhämtas även för vidareutveckling funktionalitet av kundportalen och för att anpassas till individuella preferenser.  Vi inhämtar information om operativsystem, webbläsare, IP-adress, besökta sidor och tidpunkt för inloggning.  

Via cookies 

Cookies är små textfiler som kan användas av webbsidor för att göra användarupplevelsen mer personligt anpassad och effektiv. Enligt gällande regelverk kan vi lagra informationskapslar på enheten om det är helt nödvändigt för användningen av detta område. För alla typer av informationskapslar behöver vi tillåtelse. Givet att man har gett samtycke till det kommer information som samlas in av cookies på hemsidan sparas på kundkortet. Detta sker för att kunna erbjuda relevant och anpassad information. 

Från andra källor 

För att säkra god kvalitet av kunddata och efterlevnad av lagkrav kan Burenstam komplettera inhämtade upplysningar från dig med information från privata eller offentliga register.

Investeringsrådgivning 

Vi använder personupplysningar för att kunna ge investeringsrådgivning samt genomföra lämplighetsbedömning, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. 

Kundadministration 

Vi behandlar personupplysningar för kundadministration för att leva upp till våra avtal med dig. Detta innebär bland annat att skicka fakturor, genomföra betalningstransaktioner, svara på förfrågningar och administrera ditt kundförhållande. 

Analys 

Burenstam kan för att förbättra tjänsteleveranserna använda personupplysningar för analys. Sådan användning grundas i legitima intressen för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster. 

Kunduppföljning och marknadsföring 

Vi behandlar personupplysningar för uppföljning av kundförhållanden och marknadsföring samt för att dela insikt i våra aktuella teman när vi menar att vi har information som är intressant för mottagaren. Detta grundas i legitima intressen att komma med relevanta erbjudanden till våra kunder. 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ett av våra event eller webinar eller börjar använda dig av Burenstamappen lägger vi in dig i våra epostlistor. Du kan när som helst avanmäla dig genom att använda länken i den sista eposten du har mottagit eller meddela oss på: postmaster@burenstam.se Då tar vi omedelbart bort dig från den aktuella listan. 

IT-administration 

Burenstam använder externa IT-leverantörer som kan behandla eller tillhandahålla personupplysningar. Behandling och förvaring av personupplysningar kommer främst ske inom EOS-områdetOm behandling och lagring av personupplysningar skulle ske utanför EOS-området skall detta regleras i enlighet med de krav som ställs i svensk personuppgiftslagstiftning.

Vid signering av ansökningshandlingar för kapitalförsäkring använder sig Burenstam av DocuSign och därmed överförs kundernas personuppgifter till USA där DocuSign Inc. har sina servrar. DocuSign Inc. har BCR (bindande företagsbestämmelser) som är godkända av Europeiska Dataskyddsmyndigheten (EDBP), vilket innebär att personuppgifterna omfattas av samma skydd som enligt GDPR.

IT-administrationen baseras i legitima intressen för att upprätthålla våra informationssystem, samt för att leverera våra tjänster till dig. Behandling och bearbetning av personupplysningar kan ske i moderbolaget Formuesforvaltning AS eller anknutna dotterbolag.

 

Alla personer som är en del av en Förmögenhetplan kommer ha full insyn i de detaljer som inkluderas i planen: mål, detaljer om förmögenhetsplanen, investeringspreferenser, strategi, expertråd, portfölj och tillhörande dokument.

Anställda och förtroendevalda inom Burenstam och Formuesforvaltning är skyldiga att förhålla sig till de sekretessbestämmelser som råder beträffande den information de får i samband med kundrelationen eller upprättandet av en sådan. Tystnadsplikten omfattar inte upplysningar som är offentliga, uppgifter som tillhandahålls till domstolar eller offentliga myndigheter och uppgifter som helt uppenbart inte är av en konfidentiell natur.

Vi vill uppmärksamma att Burenstam spelar in alla telefonsamtal med förmögenhetsrådgivare, även mobilsamtal, som en följd av de lagkrav som gäller för värdepappersföretag i Sverige. Samtalen sparas i minst 3 år.

Samtalen kan komma att avlyssnas i kontrollsyfte av Complianceavdelningen i Burenstam och Formuesforvaltning eller den partner som väljs för att genomföra denna kontroll. Inspelningarna kan komma att lämnas ut tillsammans med annan dokumentation knuten till andra kommunikationskanaler till svenska offentliga myndigheter och andra som kan kräva detta i enlighet med gällande lagar.

Som kund eller potentiell kund hos Burenstam kommer det finnas behov för oss att delge dig viss information. Annan information från oss är valfri om du önskar motta eller inte. Detta gäller till exempel nyhetsbrev, information från konstavdelningen eller annan information som inte är helt nödvändig för att genomföra vårt uppdrag. 

Genom att använda Burenstamappen, kundportalen eller genom att bli kund hos oss kommer du att motta vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig genom att använda länken i det sista epost-meddelandet du har mottagit eller meddela oss på: postmaster@burenstam.se Då tar vi omedelbart bort dig från den aktuella listan. 

Burenstam sparar personupplysningar om kunder så länge kundförhållandet varar. Vid avslut av kundförhållandet sparas upplysningar om rådgivning, transaktioner och avtal i 10 år efter att den sista produkten som rekommenderats av Burenstam är avvecklad. Efter detta kommer personupplysningarna raderas eller anonymiseras.  

Annan kundinformation raderas 2 år efter att kundförhållandet har upphört. Marknadsföringsinformation, inklusive eventuella kundprofiler, raderas så snart som möjligt efter att kundförhållandet har avlutats och senast efter 3 månader. 

I kundetableringsfasen inhämtar vi personupplysningar både från potentiella kunder och andra. Skulle processen sluta med att man inte blir kund raderas denna information kontinuerligt. Vi sparar användning av Burenstamappen och kunportalen även för de som inte är kunder. Vi sparar denna data så länge appen används. Inaktiva användare som inte har andra processer eller kundförhållanden raderas fortlöpande.

Aktuella dokument, information om företaget och investerarinformation, årsredovisning etc. finns här.