Europa initierar räddningsaktion av spansk bank

Aktieägare och innehavare av efterställda obligationer blir helt lottlösa enligt de föreskrivna reglerna. Banco Santander kommer göra en nyemission på 7 mrd euro för att kunna återställa det egna kapitalet i den övertagna banken.

Marknadsreaktionerna bortsett från Banco Popular har varit relativt små som helhet. I en i övrigt stabil spansk ekonomi ser det ut som att de nya reglerna har fungerat perfekt. I en finanskris med fallande fastighetspriser är dock förutsättningarna för sådana åtgärder allt annat än stabila. Bankerna i ett enskilt land är tätt sammanflätade i exponeringar mot varandra och drabbas alla i olika omfattning av en punkterad kreditbubbla. Därför kan de nya reglerna inte anses stresstestade i ett utsatt läge och det går inte heller dra slutsatsen att de skulle fungera särskilt väl om en ny utbredd finanskris skulle uppstå i framtiden. Att vara aktieägare i en bank vid en finanskris är mer riskfyllt med de nya reglerna. I en systemkris kan dessa regler slå blint även mot de starka bankernas förmåga att finansiera åtaganden på kapitalmarknaden. I Italien behöver banksystemet stärkas upp men där vill istället staten ta ansvar med så litet nytillskott av kapital som möjligt.

Global konjunktur är fortsatt stabil och i nästa vecka förväntas ytterligare en räntehöjning i USA. Arbetsmarknaden fortsätter att stramas åt medan inflationen är något svagare sedan förra centralbanksmötet i maj. FED gör för närvarande väldigt lite för att påverka förväntan om fortsatta räntehöjningar utan brukar mest hänvisa till inkommande data. Därför stiger de korta räntorna i takt med faktiska höjningar medan de långa räntorna har fortsatt falla i spåren av lägre inflationsförväntningar bland investerare. Den typen av rörelse är ovanlig i ett tidigt skede av en räntehöjningscykel. Fallande långa räntor vid pågående räntehöjningar signalerar normalt en kommande lågkonjunktur. De förväntningarna går inte se i aktiemarknaden som försiktigt rör sig fortsatt uppåt. Om aktiemarknaden har rätt om konjunkturbilden borde FED fortsätta höja med 3 till 4 höjningar de närmaste 12 månaderna. Vi ser detta som mest sannolikt utfall och undviker därför ränteplaceringar med långa löptider.

Räntor

Statsobligationsräntorna har uppvisat nedgång i såväl USA som i Tyskland och Sverige med 15-20 räntepunkter den senaste månaden. Företagsobligationer har avkastat omkring 1 % i spåren av fallande räntor och en stark aktiemarknad. Dollarn har fortsatt att försvagas mot euron med 3 %, kronan har stärkts med 2 % mot dollarn till 8,60 och är oförändrad mot euron på 9,70.

Aktier

Börsutvecklingen har överlag varit positiv med fortsatta uppgångar. I svenska kronor steg Europa med 3 %, Stockholm med drygt 1 %, tillväxtmarknaderna knappt 1 % medan S & P var oförändrad under månaden. Hittills i år är uppgången +14 % för Stockholm, +13 % för tillväxtmarknaderna som helhet, 12 % för Europa och +5 % för S&P 500 uttryckt i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är fortsatt stabil
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas tillväxttakt kan minska något från dagens höga nivå
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

I ljuset av en starkare konjunktur och stramare arbetsmarknad behöver penningpolitiken fortsätta stramas åt i USA. Osäkerheten kommer dessutom öka i vilken omfattning och när i tiden omläggningen av penningpolitiken skall ske i Europa och Sverige. Fokus kommer även öka på centralbankernas hantering av sina uppblåsta balansräkningar. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och vi har en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De 10-åriga statsobligationsräntorna har till följd av en något svagare inflation i USA och Eurozonen uppvisat en nedgång den senaste månaden. I USA är nedgången 19 räntepunkter till nivån 2,16 %, i Tyskland 15 punkter till nivån 0,27 % och i Sverige är nedgången 22 räntepunkter till nivån 0,43 %. Det är de lägsta räntenivåerna i USA och Sverige sedan november 2016 men något över årslägsta i Tyskland. För kortare löptider är räntenivåerna något upp i USA men ner i Tyskland och Sverige. Vi förväntar oss att räntehöjningarna i USA fortsätter under det närmaste året. I Sverige avvaktar Riksbanken med en omläggning av penningpolitiken tills ECB lämnar besked om en ny inriktning. Dollarn har försvagats med 3 % mot euron den senaste månaden efter fortsatt stark utveckling inom euroområdet. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med 7 % mot euron. Kronan är 5 % starkare mot dollarn och 2 % svagare mot euron under samma period.

Börsutvecklingen har varit positiv med fortsatta uppgångar. Vinstutvecklingen för S & P 500 har under första kvartalet varit +13 % jämfört med året innan. Under månaden steg Europa, tillväxtländerna och Japan med +3 % medan USA steg med 2 % Och Stockholm med 1 %. Hittills i år är uppgången + 14 % i Stockholm, +13 % för tillväxtmarknaderna, +12 % i Europa samt +5 % för S&P i svenska kronor. Brentoljan har efter OPEC mötet den 25 maj varit under fortsatt press men med små nettorörelser sedan förra månaden, nivån fortsatt under under 50 dollar per fat.